Borose
Borose
Borose
Logo BROSE

Zbuduj z nami dom marzeń

Zadzwoń 694 438 879

BROSEKierownik budowy: obowiązki, prawa, regulacje

Kierownik budowy jest jedną z ważniejszych osób w całym procesie prac budowlanych. Posiadanie takiej osoby na każdej budowie to obowiązek, który regulowany jest przez prawo (art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r., DzU z 2000 r., nr 106, poz. 1126). Osoba ta koordynuje wszelkie działania podczas trwania prac, budowę zgodnie z pozwoleniem, odpowiada również za bezpieczeństwo, przestrzeganie przepisów oraz kwestie formalne.

Obowiązki kierownika budowy

Osoba pełniąca funkcje kierownika budowy posiada szereg obowiązków. Na samym początku musi on protokolarnie przejąć działkę od inwestora, ogrodzić teren budowy, zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu i postawić tablicę informacyjną. Przez cały czas trwania prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, a także jej koordynowania z uwzględnieniem projektu, zasad BHP oraz prawa budowlanego. Gdy zauważy jakieś nieprawidłowości bądź sytuacje stwarzające ryzyko zagrożenia, zobligowany jest do wstrzymania robót i poinformowania odpowiednich organów. Ponadto, musi on pilnować wykonywania działań zapisanych w dzienniku budowy oraz tego, aby stosowane wyroby były dopuszczone do użytku przez ustawę. Na późniejszych etapach prac kierownik zobligowany jest do zapewnienia kontroli wszelkich instalacji i przewodów kominowych. Po zakończeniu budowy natomiast musi on przygotować całościową dokumentację powstałego budynku, zgłosić go do odbioru, a następnie uczestniczyć w procesie przekazania inwestorowi. Poświadcza także o tym, że całość została wykonana zgodnie z projektem oraz zachowaniem wszelkich przepisów, jak również o doprowadzeniu całego terenu do należytego stanu i porządku.

Prawa kierownika budowy

Kierownik budowy posiada również prawa. Jeśli uzna on, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa prac budowlanych lub przyszłego budynku konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie, może wystąpić o to do inwestora. Ponadto, jest upoważniony do wstrzymania robót, gdy uzna, że ich kontynuacja stwarzałaby jakieś niebezpieczeństwo, a także do ustosunkowywania się do zaleceń umieszczonych w dzienniku budowy.

Kto może zostać kierownikiem?

Kandydat do pełnienia funkcji kierownika budowy spełniać musi szereg warunków. Aby zdobyć nieograniczone uprawnienia i pełnić samodzielne funkcje, należy ukończyć studia magisterskie na kierunku architektonicznym lub budowlanym, zaś później odbyć dwuletnią praktykę na budowie. Do posiadania uprawnień ograniczonych upoważnia skończenie szkoły zawodowej lub studiów magisterskich na kierunku pokrewnym, a następnie również odbycie odpowiedniej praktyki. Ponadto, przyszły kierownik zdać musi egzamin przeprowadzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Doskonały kierownik to podstawa

Jak wynika z informacji powyżej, kierownik budowy jest osobą niesłychanie ważną w całym procesie. To od jego pracy właściwie zależy, czy roboty budowlane przebiegać będą z należytą starannością i zgodnością z przepisami, czy dotrzymane zostaną wszelkie terminy, a także – zachowane najbardziej rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. W Warszawie i okolicach funkcję perfekcyjnego kierownika budowy oferuje firma Borose. Nasi specjaliści posiadają wszelką niezbędną wiedzę i kompetencje, aby pełnić to stanowisko i bez żadnych uchybień nadzorować budowę Twojego przyszłego domu.